Egzamin maturalny w 2022 roku

Matura 2022

Charakterystyka egzaminu maturalnego – formuła 2022.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2022 r.

Deklaracja maturalna – Załącznik 1a.

Uczeń liceum ogólnokształcącego lub technikum, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 roku, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi macierzystej szkoły do 30 września 2021 r., a deklarację ostateczną do 7 lutego 2022 r.

Absolwent, który ukończył liceum lub technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie,  składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi macierzystej szkoły do 7 lutego 2022 r.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz osób, o których mowa w sekcji 2.6.).

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2022 r.

Opłata za egzamin maturalny (dla absolwentów szkoły)

  1. Absolwent szkoły, który po raz trzeci lub kolejny przystępuje do egzaminu maturalnego z  tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,  ponosi opłatę za egzamin maturalny.
  2. Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale do niego nie przystąpił, ponosi opłatę za egzamin maturalny.
  3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego wynosi 50 zł.
  4. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w Łodzi. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
  5. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie!
  6. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
  7. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
  8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.