Historia szkoły

Szkoła ma swą siedzibę w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach na Aleji Legionów 4. Powołanie nowej szkoły było efektem dużego zaangażowania ówczesnego wicedyrektora mgr Zenona Woźniaka oraz nauczycieli. Zyskaliśmy też sojusznika dla naszej inicjatywy w Kuratorze Oświaty mgr Andrzeju Sygucie.

Pierwszym dyrektorem VII LO był mgr Mieczysław Krzosa, następnym mgr Włodzimierz Talik. W 1992 r. konkurs na dyrektora szkoły wygrał mgr Tadeusz Mertyna, na stanowisko swoich zastępców powołał mgr Jolantę Szajn, mgr Jolantę Stępień, a od 1995 r. tę funkcję pełni również mgr Halina Billewicz.

Pierwsze trzy klasy VII L.O. miały profil ogólny. Zastosowano innowację organizacyjną dotyczącą wyboru profilów i fakultetów, zatwierdzoną przez MEN. Wprowadzono ją od klas trzecich, mając na względzie dobro uczniów, którzy bardziej świadomie niż piętnastolatkowie, mogą decydować o swojej przyszłości i kierunku studiów. Fakultety profilujące odbywają się w grupach międzyklasowych. Uczniowie mają do wyboru profil: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, ogólny.

Od początku swego istnienia szkoła przywiązuje dużą wagę do nauki języków obcych. W VII LO uczniowie uczą się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego.

Możliwość świadomego wyboru fakultetów zgodnie ze zdolnościami uczniów i ich planami na przyszłość, wzbudza wśród ósmoklasistów duże zainteresowanie naszą szkołą. W 1992 r. powstaje klasa o profilu matematyczno-fizyczna z rozszerzoną chemią i programem autorskim. Absolwenci tej szkoły studiują na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Wrocławskiej, Kieleckiej i w WSB-NLU w Nowym Sączu.

W następnym roku szkolnym powstają klasy z rozszerzonym językiem francuskim i rozszerzonym językiem angielskim. Wielu absolwentów tych klas studiuje na filologii polskiej, romańskiej i angielskiej. Kolejnym sukcesem Liceum jest klasa z rozszerzonym programem informatyki, do której program opracowała mgr Agnieszka Lipska.

W 1996 r. powstaje pierwsza klasa z profilem kulturowo-językowym z programem autorskim. Profil ten wzbogacają dwa przedmioty: Wiadomości o kinie i Historia sztuki francuskiej, do których programy autorskie opracowała mgr historii sztuki Iwona Rajkowska. W klasach kulturowo językowych, duży nacisk kładzie się na korelację przedmiotów. Uczeń poznaje równocześnie: położenie geograficzne Francji, uczy się historii tego kraju, jego zwyczajów, obyczajów, czyta arcydzieła literatury francuskiej i poprzez odpowiedni dobór tekstów, dostrzega ich wpływy na literaturę polską. Wszechstronne omówienie zagadnień tematycznych odbywa się dzięki wprowadzeniu tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych. W programie klasy o profilu kulturowo-językowym są wycieczki przedmiotowe do Paryża i Prowansji.

Świadomi konieczności dostosowania szkoły do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2000/2001 została wprowadzona klasa o profilu matematyczno-informatycznym, a w niedalekiej przyszłości mają powstać klasy o profilu przyrodniczego z elementami ekologii oraz profilu społeczno-obywatelskiego, przygotowującego absolwentów na studia prawnicze i socjologiczne.

W roku szkolnym 2000/2001 szkoła obchodziła swoje dziesięciolecie.

8 października 2010 r. obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia powstania VII LO im. Józefa Piłsudskiego. W czasie Jubileuszu zorganizowana została uroczysta akademia wraz z Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej a także dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu w naszej Szkole. W drugim dniu Jubileuszu absolwenci Szkoły spotkali się z wychowawcami klas.

Od roku szkolnego 2012/2013 Dyrektorem Szkoły jest dr Iwona Kijewska. Wicedyrektorami Szkoły zostały panie: mgr Elżbieta Kular i mgr Anita Hakowska. Kierownikiem Szkolenia Praktycznego został: mgr Kazimierz Kosmaciński.

VII Liceum im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach jest szkołą, która stara się jak najlepiej przygotować młodzież do życia, w tym do dalszej edukacji w dobie bardzo wysokich oczekiwań kwalifikacyjnych od przyszłych absolwentów szkoły.

W 2015 r. obchodziliśmy 20-lecie naszego VII LO.

W 2020 r, obchodziliśmy 25-lecie naszego VII LO.

Posiadamy nową pełnowymiarową halę sportową oraz zestaw wielu zewnętrznych boisk wraz siłownią.