Informacje dla emerytowanych pracowników

INFORMACJA DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W KIELCACH


Informacje dla emerytowanych pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach

Kielce, 2 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi (zał. nr 7) będą przyjmowane do dnia 26 listopada 2021r.

W trosce o Państwa zdrowie,  z uwagi na trwającą w naszym kraju pandemią koronawirusa, Zespół Szkół nr 3 w Kielcach dopuszcza następujące sposoby dostarczenia (w kopercie lub w koszulce) wymaganych dokumentów:

 1. Przesłanie POCZTĄ E-MAIL SKANU na adres mailowy: seketariat@zsnr3.kielce.eu
 2. Przesłanie POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Zespół Szkół nr 3, Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 3. Dostarczenie DO SZKOŁY I WRZUCENIE DO WYZNACZONEJ SKRZYNKI znajdującej się przy portierni szkoły.
 4. Przesłanie ZDJĘCIA NA NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO Dyrektora szkoły -  numer telefonu uzyskają Państwo kontaktując się z sekretariatem szkoły (+48 41 3676185).

Komisja Socjalna


Kielce, 06 maja 2021 r.

Szanowni Państwo.

Komisja socjalna informuje, o możliwości składania dokumentów do ZFŚS  tj.

- oświadczenia o dochodach za rok 2020

- wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego związanego z wypoczynkiem.

Wyżej wymienione dokumenty będą przyjmowane w dniach od 10.05.2021 r. do 20.05.2021 r. w godzinach pracy kadr.

Oświadczenie i wniosek  będą wypełniane na miejscu i osobiście potwierdzone ich złożenie.

Osoby ubiegające się o świadczenie z ZFŚŚ zgłaszają się z odpowiednim dokumentem złożonym do Urzędu Skarbowego (potwierdzonym) lub osoby które nie rozliczały się z Urzędem Skarbowym z dokumentem ZUS PIT 40A.

Osoby, zgłaszające się do szkoły w celu wypełnienia oświadczenie muszą posiadać:

 • maseczkę ochronną,
 • rękawiczki ochronne,
 • długopis.

Wszelkie informacje udzielane są codziennie w godzinach 9.00 – 13.00  pod nr telefonu:

 41 3676185 sekretariat ;   wew. 40 – kadry lub wew. 37 – księgowość.

Komisja Socjalna


marzec  2021

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna przypomina, że w roku 2021 emerytowani nauczyciele zobowiązani są do dostarczenia do Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach, kserokopii PIT-a za 2020r. Dokumenty te muszą być złożone przez pracodawcę do Urzędu Miasta Kielce. Na ich podstawie Urząd Miasta obliczy wysokość odpisu na 2021 rok dla emerytowanych nauczycieli dla Gminy Kielce.

Podstawą do korzystania ze świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w naszej szkole jest złożenie przez Państwa:

- w terminie do 20 kwietnia 2021 r. kserokopii  PIT-a 40A/11A za 2020 rok.

W trosce o Państwa zdrowie,  z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego spowodowany pandemią koronawirusa, Zespół Szkół nr 3 w Kielcach dopuszcza następujące sposoby dostarczenia (w kopercie lub w koszulce) wymaganych dokumentów:

 1. Przesłanie POCZTĄ E-MAIL SKANU  na adres mailowy: sekretariat@zsnr3.kielce.eu  
 2. Przesłanie POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Zespół Szkół nr 3, Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 3. Dostarczenie DO SZKOŁY I WRZUCENIE DO WYZNACZONEJ SKRZYNKI znajdującej się przy portierni szkoły
 4. Przesłanie ZDJĘCIA NA NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO Dyrektora szkoły -  numer telefonu uzyskają Państwo kontaktując się z sekretariatem szkoły (+48 41 3676185)

Informacje w sprawie terminu składania załącznika nr 1 (Oświadczenia o dochodach) oraz załącznika 7 (wnioskach o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z wypoczynkiem)  ukażą się na STRONIE SZKOŁY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

Komisja Socjalna


Informacje dla emerytowanych pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach

listopad 2020

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi (zał. nr 7) będą przyjmowane do dnia 25 listopada 2020r.

W trosce o Państwa zdrowie,  z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego spowodowany pandemią koronawirusa, Zespół Szkół nr 3 w Kielcach dopuszcza następujące sposoby dostarczenia (w kopercie lub w koszulce) wymaganych dokumentów:

 1. Przesłanie POCZTĄ E-MAIL SKANU na adres mailowy: sekretariat@zsnr3.kielce.eu
 2. Przesłanie POCZTĄ TRADYCYJNĄ na adres: Zespół Szkół nr 3, Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 3. Dostarczenie DO SZKOŁY I WRZUCENIE DO WYZNACZONEJ SKRZYNKI znajdującej się przy portierni szkoły
 4. Przesłanie ZDJĘCIA NA NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO Dyrektora szkoły -  numer telefonu uzyskają Państwo kontaktując się z sekretariatem szkoły (+48 41 3676185)

 

Komisja Socjalna


Informacje dla emerytowanych pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach

W związku z obecną sytuacją panującą w kraju,  informujemy o możliwości składania dokumentów do ZFŚS  tj. - oświadczenia o dochodach za rok 2019 i  wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego związanego z wypoczynkiem.

- W dniach od 18.05.2020 r. do 28.05.2020 r. w godzinach od 10.00 do 13.00  w gmachu szkoły na holu przyjmowane będą wyżej wymienione dokumenty.

Oświadczenie i wniosek  będą wypełniane na miejscu i osobiście potwierdzone ich złożenie.

- Osoby zgłaszają się z odpowiednim dokumentem złożonym do Urzędu Skarbowego (potwierdzonym) lub osoby które nie rozliczały się z Urzędem Skarbowym z dokumentem ZUS PIT 40A.

- Osoby posiadające dochód brutto powyżej 4.000 zł. na członka rodziny, składają podpisane oświadczenie nie przedstawiając dokumentów z Urzędu Skarbowego,  osobiście lub za pośrednictwem poczty lub e-mail (skan).

Osoby, które będą wypełniać oświadczenie na miejscu muszą posiadać:

 • maseczkę ochronną,
 • rękawiczki ochronne,
 • długopis.

Wszelkie informacje udzielane są codziennie w godzinach 9.00 – 13.00  pod nr telefonu:

 41 3676185 sekretariat;   wew. 40 – kadry lub wew. 37 – księgowość.


Informacje dla emerytowanych pracowników Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach

kwiecień  2020

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna przypomina, że w roku 2020 emerytowani nauczyciele zobowiązani są do złożenia, do Pani kadrowej, oryginału i kopii nowej decyzji z ZUS o wysokości przyznanej emerytury lub PIT 11 za 2019 r. Dokumenty te od wszystkich emerytów muszą być złożone przez pracodawcę do Urzędu Miasta Kielce. Na ich podstawie Urząd Miasta obliczy wysokość odpisu na 2020 rok dla emerytowanych nauczycieli dla Gminy Kielce.

Podstawą do korzystania ze świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w naszej szkole jest złożenie przez Państwa:

w terminie do 24 kwietnia 2020 r.    aktualnej decyzji z ZUS o wysokości przyznanej emerytury (dotyczy emerytowanych nauczyciel) lub PIT 11 za 2019 rok.

Wskazane jest dostarczenie  oryginału, który zostanie Państwu zwrócony przy składaniu oświadczeń o dochodach za 2019 rok (zał. 1) i wnioskach o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z wypoczynkiem (zał. 7).

W trosce o Państwa zdrowie,  z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego spowodowany pandemią koronawirusa, Zespół Szkół nr 3 w Kielcach dopuszcza następujące sposoby dostarczenia (w kopercie lub w koszulce) wymaganych dokumentów:

 1. Przesłanie POCZTĄ E-MAIL SKANU decyzji z ZUS o wysokości przyznanej emerytury w roku 2020 na adres mailowy: seketariat@pilsudski.com.pl lub kadry@pilsudski.com.pl
 2. Przesłanie POCZTĄ TRADYCYJNĄ decyzji z ZUS o wysokości przyznanej emerytury w roku 2020 na adres: Zespół Szkół nr 3, Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 3. Dostarczenie DO SZKOŁY I WRZUCENIE DO WYZNACZONEJ SKRZYNKI znajdującej się przy portierni szkoły
 4. Przesłanie ZDJĘCIA NA NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO Dyrektora szkoły -  numer telefonu uzyskają Państwo kontaktując się z sekretariatem szkoły (+48 41 3676185)

 

Informacje w sprawie terminu składania załącznika nr 1 (Oświadczenia o dochodach) oraz załącznika 7 (wnioskach o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z wypoczynkiem) wraz z PIT-em rozliczenia z US (do wglądu) ukarzą się na STRONIE SZKOŁY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

Komisja Socjalna


Klauzula informacyjna dla pracowników

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach, Aleja Legionów 425-035 Kielce, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora: 41 367 61 85e-mail: sekretariat@pilsudski.com.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Robert Pytlik – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@abi-net.pl; tel: 795626770

3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

6. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych

c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

7. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

8. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dyrektor Szkoły