Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W KIELCACH

Na podstawie art. 53. i 54. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2007 r. (jednolity tekst Dz. U. 2007 r. Nr 80, poz. 542 ) oraz statutu szkoły z dnia 10.11.2005r. § 15, ust. 6 pkt 2 wprowadza się Uchwałą Rady Rodziców z dnia 27.11.2007 r. niniejszy Regulamin.
 

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1
1.Rodzicielski organ Szkoły nosi nazwę „Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach”. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach ,prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach ,komisji rewizyjnej - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.

§ 3
Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach określa:cele i zadania rady rodziców,organizację rad oddziałowych rodziców i rady rodziców,tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców,zasady wyborów do organów rady rodziców,ramowy plan pracy rady i jej organów,zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady,ramowy preliminarz wydatków rady,zasady obsługi finansowo - księgowej rady rodziców.

§ 4
1.Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2.Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
3.W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4.Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 5
1.Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie spraw.
2.Współdziałanie z dyrektorem szkoły, z wicedyrektorami, z radą pedagogiczną oraz z samorządem uczniowskim w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
3.Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

§ 6
1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:1.Ogólne uprawnienia rady;możliwość wnioskowania do odpowiednich organów we wszystkich sprawach szkoływnioskowanie o powołanie Rady Szkoływnioskowanie o nadanie szkole imienia
2. Zadania związane z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły;
* uchwalenie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły
* opiniowanie szkolnych zestawów programów nauczania i szkolnych zestawów podręczników· opiniowanie organizacji czwartej godziny wychowania fizycznego
* opiniowanie obowiązku noszenia przez uczniów mundurka
* opiniowanie wniosku o działanie na terenie szkoły stowarzyszeń lub innych organizacji
* branie udziału, poprzez swojego przedstawiciela, w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora
3. Zadania związane z nadzorem;
* opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli w wyniku sprawowania nadzoru kuratorium oświaty zaleciło dyrektorowi opracowanie takiego planu
* na początku roku przyjmowanie do wiadomości przekazywanego przez dyrektora planu nadzoru. Pod koniec roku Rada zapoznaje się z informacją o sposobie realizacji tego planu.
4. Uprawnienia dotyczące polityki kadrowej;
* opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
* może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela
* deleguje swojego przedstawiciela do zespołu odwoławczego oceny pracy nauczyciela i zespołu odwoławczego rozpatrującego wniosek o ponowną ocenę dyrektora szkoły
5. Sprawy finansowe w szkole;Opiniuje projekt planu finansowego przygotowanego przez dyrektora szkoły.

Rozdział III
Wybory do Rady Rodziców

§ 7
1.Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2.Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 8
Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 9
Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym zgodnie z „ordynacją wyborczą do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców”.

§ 10
Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców w szkole. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 11
1.Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do widomości składu Rady należy do obowiązków Dyrektora szkoły.
2.Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do przewodniczącego ustępującej Rady.
3.Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

Rozdział IV
Władze Rady Rodziców

§ 12
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika w wyborach jawnych.

§ 13
Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną w wyborach jawnych. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 14
1.Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2.Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3.Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4.Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 15
1.Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
a)realizacji uchwał podejmowanych przez Radę
b)gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady
2.Rada rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Rozdział V
Posiedzenia Rady Rodziców

§ 16
1.Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2.Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3.Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 17
1.Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2.Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3.W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4.Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 18
Posiedzenia Rady są protokołowane.Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

Rozdział VI
Podejmowanie uchwał

§ 19
Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 20
Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 21
Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców

§ 22
1.Członkowie Rady mają prawo:
* dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznawanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych
* wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły
* głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2.Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców

§ 23
1.Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły z następujących źródeł:
a).ze składek rodziców,
b).z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,
2.Wysokość składki rodziców ustala się na końcu roku szkolnego z mocą obowiązującą w następnym roku szkolnym. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia prezydium Rady. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
3.Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, prezydium Rady rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Prezydium Rady może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice za pośrednictwem wychowawcy klasy.

§ 24
1.Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.
2.Sposób wydatkowania środków celowych darczyńców, może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz szkoły. W takim przypadku środki wydatkuje się na cele wskazane przez ofiarodawców.

§ 25
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać: DyrektorRada PedagogicznaSamorząd UczniowskiUczniowie lub rodzice uczniów za pośrednictwem wychowawcy.

§ 26
1.Rada ma wydzielone konto bankowe.
2.Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

Rozdział IX
Obsługa finansowo - księgowa Rady Rodziców

§ 27
Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się fachową siłę księgową. Płacę księgowego oraz ustalenie zakresu czynności i odpowiedzialności ustala prezydium a umowę zawiera przewodniczący Rady. Do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego prezydium wyznacza skarbnika Rady.Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów.Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone przez skarbnika pod względem formalnym i rachunkowymi oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym przez przewodniczącego Rady.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 28
Członkowie Rady wykonują swą funkcję społecznie.

§ 29
Rada posługuje się pieczęcią o treści:
RADA RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
25-035 KIELCE AL. LEGIONÓW 4

§ 30
Regulamin Rady wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Przewodniczący Rady Rodziców Wojciech Kundera