Informacje o naborze

Urząd Miasta Kielce informuje, iż w terminie od 25 czerwca od godz. 8.00 do 14 lipca do godz. 15.00 kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą: 

  1. Zmienić decyzję  dotyczącą wyboru szkół i oddziałów.

W celu wprowadzenia zmian  we wniosku, kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym  powinien  udać się do szkoły pierwszego wyboru w celu anulowania złożonego wniosku, wprowadzić w systemie nowe informacje  i ponownie  złożyć go osobiście wraz wymaganymi dokumentami w tej szkole, która  teraz jest szkołą pierwszego wyboru. 

  1. Złożyć wniosek – dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli wniosków do 21 czerwca br. (z wyłączeniem oddziału międzynarodowego w VI Liceum Ogólnokształcącym i oddziałów sportowych w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego). 

W elektronicznym systemie pod adresem: https://kielce.e-omikron.pl należy wybrać opcję „Wprowadź wniosek” wypełnić wniosek, w tym wybrać szkoły i oddziały,  następnie złożyć go osobiście w szkole pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.


 

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru.

Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej:
https:// kielce.e-omikron.pl/

Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Wprowadź wniosek”, a następnie wpisuje numer PESEL oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu.
Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat będzie mógł sprawdzić w Systemie status wniosku (czy został zatwierdzony), wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów, sprawdzić do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

1. W okresie postępowania rekrutacyjnego, tj. od 17 maja 2021 roku od godziny 8:00 do 21 czerwca 2021 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru, wybierają na stronie internetowej Systemu, szkoły i klasy do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, dostępną w Systemie,
2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych szkół,
3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami międzynarodowymi lub sportowymi składają wnioski do 31 maja 2021 roku do godz. 15.00.

2. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu dwa wnioski i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dostarcza do szkoły pierwszego wyboru, w terminie od 17 maja od 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godziny 15.00.

1) wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
2) jeżeli dane we wniosku są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, wniosek zostaje przyjęty i zaakceptowany (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Jeżeli informacja o akceptacji wniosku nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której został złożony wniosek.
3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji wniosku nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ wniosek zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W przypadku zmiany preferencji należy ponownie dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

Na drugim egzemplarzu wniosku, wydrukowanym z Systemu, szkoła pierwszego wyboru potwierdza złożenie wniosku. Jeśli kandydat nie zostanie zakwalifikowany do szkoły pierwszego wyboru, wówczas wniosek, potwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru, wraz z oryginałami dokumentów należy dostarczyć do szkoły, w której kandydat został zakwalifikowany.

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu szkoła, którą ukończył lub szkoła ponadpodstawowa, do której kandyduje.

3. W dniach od 1 czerwca 2021 roku do 14 czerwca 2021 roku – przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału międzynarodowego bądź sportowego.

4. Do 17 czerwca 2021 roku – wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

5. Od 17 maja 2021 roku do 14 lipca 2021 roku do godziny 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru mogą zmienić swoje preferencje w Systemie. W tym przypadku kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

6. Od godziny 15:00 w dniu 14 lipca 2021 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.

7. Przez cały okres rekrutacji, tj. od 17 maja 2021 roku do 14 lipca 2021 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

8. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
- wyniki egzaminu ósmoklasisty,
- wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
* uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
* osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
- w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (oddział pre_IB w VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach, oddziały mistrzostwa sportowego w X LO im. J. Wybickiego w Kielcach, oddziały w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, oddziały w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki w Kielcach).

Zasady przyznawania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 r. poz. 1737).
 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów*
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celująca) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

*za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania wolnych miejsc przez szkołę, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. Od 25 czerwca 2021 roku godzina 08:00 do 14 lipca 2021 roku godzina 15:00

1. Kandydat wprowadza do Systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
2. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
3. Kandydat doręcza do szkoły pierwszego wyboru, do której złożył wniosek, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu.
4. Szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w Systemie. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu otrzyma komunikat „Osiągnięcia Kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”, a w zakładce „Lista preferencji” pojawią się liczby punktów jakie uzyskał do wybranych grup rekrutacyjnych.

Kandydat, aby móc wprowadzić do Systemu:
* oceny z poszczególnych przedmiotów znajdujące się na świadectwie.
* liczbę punktów otrzymaną z egzaminu,
* inne osiągniecia,
powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”, wybrać zakładkę „Kryteria naboru”, a następnie w wyświetlonym panelu uzupełnić wszystkie wymagane pola.

UWAGA:
Aby kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 25 czerwca 2021 godzina 08:00 do 14 lipca 2021 godzina 15:00 powinien dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, a jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”.

Kandydaci bez potwierdzonych osiągnięć nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną zakwalifikowani do żadnej grupy rekrutacyjnej.

12. 22 lipca 2021 roku do godziny 10:00 szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.
Kandydat zostaje przypisany przez System tylko do jednej klasy w jednej szkole – do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.

Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 22 lipca 2021 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

13. Od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godziny 15:00 kandydaci bądź rodzice kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostali zakwalifikowani kandydaci, o ile nie zrobili tego wcześniej.

Niedostarczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021r.

14. W dniu 02 sierpnia 2021 roku do godziny 14.00 następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Od 3 sierpnia 2021 roku do 5 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą postepowanie uzupełniające.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/, na tych samych zasadach, co postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:
- kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; w postępowaniu uzupełniającym zakładają konta poprzez opcję „Wprowadź wniosek”;
- kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;
- kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;
- kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale w czasie postępowania uzupełniającego zrezygnują z przyjęcia do tej placówki. Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły w celu jej usunięcia z systemu, a następnie wejść na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i złożyć ponownie wniosek.

2. 16 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 08:00 w dniu 16 sierpnia 2021 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

3. Od 17 sierpnia 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15:00 składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

4. 23 sierpnia 2021 roku - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2020/2021 kończy 1478 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 57 uczniów w szkołach specjalnych).

W roku szkolnym 2021/2022 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 2 959 miejsca w 91 oddziałach:

✓ 46 oddziały w liceach ogólnokształcących, w tym 1 oddział międzynarodowy i 2 oddziały mistrzostwa sportowego,
✓ 38 oddziały w technikach,
✓ 7 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

Harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożenie wniosku

od 17 maja 2021 r. godz. 08:00 do 21 czerwca 2021 r. godz. 15:00

do 31 maja 2021r. do godz. 15.00
(oddziały międzynarodowe i sportowe)

Próby uzdolnień kierunkowych

od 1 czerwca 2021 roku do 14 czerwca 2021 roku

Wyniki prób uzdolnień kierunkowych

do 17 czerwca 2021 roku do godz. 15.00

1. Wprowadzenie do systemu ocen i osiągnięć ze świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty.
2. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r. godz. 8.00
do 14 lipca 2021r. godz. 15.00

Listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021r. do godziny 10:00

od godz. 08:00 możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie woli nauki

 

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. godziny 15:00
Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół

2 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Złożenie wniosku

od 3 sierpnia 2021 r. godzina 8:00 do 5 sierpnia 2021 r. godzina 15:00

Wyniki prób sprawności fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych.

do 13 sierpnia 2021 roku

Listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

16 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00
od godz. 8:00 możliwość logowania przez kandydatów

Potwierdzenie woli nauki

od 17 sierpnia 2021r. do 20 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00

Listy przyjętych i nieprzyjętych do szkół

23 sierpnia 2021 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zgodne z terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 wydanymi na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)


ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU ELEKTORNICZNEGO NABORU

System Elektronicznego Naboru wyszukuje miejsca dla ucznia na podstawie kolejności klas i kolejności szkół ustalonych we wniosku.
Klasa na której najbardziej zależy kandydatowi, powinna być zaznaczona we wniosku na pierwszym miejscu.
Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą traktowana jest jako szkoła pierwszego wyboru.
Kandydat ma możliwość wybrania dowolnej liczby klas, w dowolnej liczbie szkół.
Kandydat zostanie przypisany przez system tylko do jednej klasy, w jednej szkole - do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe niżej zaznaczone klasy we wniosku nie będą przez system rozpatrywane.

1. Jeżeli kandydatowi zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem np. biologiczno-chemicznym, a nie zależy mu na tym, aby dostać się do konkretnej szkoły, wówczas na początku wniosku powinien wybrać wszystkie klasy o profilu biologiczno-chemicznym, w takiej kolejności, aby szkoła na której najbardziej zależy uczniowi była na pierwszym miejscu. Po wybraniu wszystkich klas mających konkretny kierunek, uczeń wybiera pozostałe profile, w takiej kolejności jaka najbardziej go interesuje.

Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybrać jak największą liczbę klas, w jak największej ilości szkół.

Przykład:
Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem powinien wyglądać następująco.
Szkoła 1 klasa C – np. biol.-chem.
Szkoła 1 klasa D – np. biol.-chem.
Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła .. klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła … klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.
Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.
Szkoła 2 klasa A – np. mat.-fiz.
Szkoła 2 klasa B – np. mat.-fiz.
Szkoła .. klasa A – np. mat.-fiz.
Szkoła … klasa B – np. mat.-fiz.
Szkoła 1 klasa C – np. j.pol.-historia
Szkoła 1 klasa D – np. j.pol.-historia
Szkoła 2 klasa A – np. j.pol.-historia
Szkoła 2 klasa B – np. j.pol.-historia
Szkoła .. klasa A – np. j.pol.-historia
Szkoła … klasa B – np. j.pol.-historia

2. Jeżeli Kandydatowi zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkoły, wówczas na początku wniosku powinien wybrać wszystkie klasy tej szkoły, wybierając profile zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a następnie wybrać klasy z kolejnych szkół, wpisując je na wniosku zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kandydat, aby móc zwiększyć swoje szanse na dostanie się do szkoły ponadpodstawowej powinien na wniosku wybrać jak największą liczbę klas, w jak największej ilości szkół.

Przykład:
Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkoły powinien wyglądać następująco.
Szkoła 1 klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła 1 klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.
Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.
Szkoła 1 klasa E – np. j.pol.-historia
Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła 2 klasa C – np. mat.-fiz.
Szkoła 2 klasa D – np. mat.-fiz.
Szkoła 2 klasa E – np. j.pol.-historia
Szkoła … klasa A – np. biol.-chem.
Szkoła … klasa B – np. biol.-chem.
Szkoła … klasa C – np. mat.-fiz.
Szkoła … klasa D – np. mat.-fiz.
Szkoła … klasa E – np. j.pol.-historia

3. Kandydat zostanie przypisany przez System tylko do jednej klasy, w jednej szkole - do tej klasy, która została przez ucznia wykazana najwyżej we wniosku i do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów. Pozostałe, niżej zaznaczone we wniosku klasy, nie będą przez System rozpatrywane.

a) Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do klasy z konkretnym profilem:
Szkoła 1 klasa C – np. biol.-chem. – uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa D – np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem. –uczeń zakwalifikowany – wystarczająca liczba punktów
Szkoła .. klasa A– np. biol.-chem. - uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa B– np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz. - uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 2 klasa A – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 2 klasa B – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła .. klasa A – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa B – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 1 klasa C-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 1 klasa D-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 2 klasa A-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła 2 klasa B-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła .. klasa A-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła …klasa B-np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

b) Wniosek Kandydata, któremu zależy przede wszystkim na dostaniu się do konkretnej szkole powinien wyglądać następująco.
Szkoła 1 klasa A – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa B – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 1 klasa E – np. j.pol.-historia- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa A – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa B – np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – zbyt mało punktów
Szkoła 2 klasa E – np. j.pol.-historia- uczeń zakwalifikowany – wystarczająca liczba punktów
Szkoła … klasa A – np. biol.-chem.-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa B– np. biol.-chem.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa C – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła … klasa D – np. mat.-fiz.- uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru
Szkoła …klasa E–np. j.pol.-historia-uczeń niezakwalifikowany – system nie rozpatruje wyboru

Pełna treść informacji o naborze dla kandydatów do klasy pierwszej.