Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 3 w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-26 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek

Strona spełnienia wymogi dot. kontrastu, po przełączeniu na wersję kontrastową.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość przełączenia na wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • strona została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kazimierz Kosmaciński, kierownik@zsnr3.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676185 wewn.32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach znajduje się w jednej lokalizacji i składa się z dwóch budynków połączonych skrzydłem:

Budynki Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach al. Legionów 4

 • Do nowego budynku prowadzą 2 wejścia:
  • Wejście do nowego budynku od strony al. Legionów 4 z podjazdem dla wózków inwalidzkich
  • W nowym budynku znajduje się winda hydrauliczna
  • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w nowym budynku na parterze i na I piętrze
  • Podstopnice biegów schodowych (pierwszy i ostatni stopień) oznaczono kontrastowymi barwami
  • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach w nowym budynku;
 • Do starego budynku prowadzą 2 wejścia:
  • W starym budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych;
  • Wejście do starego budynku od strony al. Legionów 4 bez podjazdu dla wózków inwalidzkich;
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
  • W starym budynku nie ma pętli indukcyjnych.