Historia szkoły

Loga przedstawiające tarcze - wyróżnienia dla najlepszych techników w Polsce

Nasze Technikum nr 8 zajęło 1 miejsce wśród wszystkich szkół technikalnych w mieście Kielce według Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw 2019. Zdobyliśmy srebrną odznakę.

 

Nasze Technikum nr 8 zajęło 1 miejsce wśród wszystkich szkół technikalnych w mieście Kielce według Ogólnopolskiego Rankingu Perspektyw 2020. Zdobyliśmy brązową odznakę.

 

 

Swoją działalność rozpoczęło 1 września 2006 roku. Jest spadkobiercą dorobku dawnego Technikum Chemicznego, Technikum Geologicznego oraz Technikum Ochrony Środowiska.

Rok 1950

Pismem Prezesa Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l września 1950r. zostało powołane do życia Technikum Chemiczne w Kielcach przy ulicy Marchlewskiego. W tym budynku istnieje do dziś jako Technikum nr 8, zmieniła się także nazwa ulicy i numer - obecnie Aleja Legionów 4. Zmianie uległo także otoczenie szkoły, nie jest to już jedyny budynek w tym rejonie Kielc, ale cała rozbudowana, piękna dzielnica. W 1950 r. rozpoczęła pracę jedna z pierwszych po wojnie w kraju, a trzecia w Kielcach średnia szkoła zawodowa. W roku szkolnym 1950/51 szkoła liczyła 139 uczniów. Grono Pedagogiczne stanowiło trzech nauczycieli etatowych i trzynastu zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Byli to głównie pracownicy Zakładów Wytwórczych "Społem", które przyjęły obowiązki pierwszego zakładu opiekuńczego. Organizatorem szkoły oraz pierwszym jej dyrektorem była dr Helena Malinowska. Początki były bardzo trudne, tym bardziej, że w niewykończonym jeszcze całkowicie budynku rozpoczęło pracę następne technikum zawodowe, to jest Technikum Budowlane (obecnie Zespół Szkół Zawodowych nr 2). Do pracy dydaktycznej przystosowano tylko osiem sal. Brakowało pieniędzy, odczynników, szkła laboratoryjnego i innych podstawowych pomocy naukowych. Dlatego z wdzięcznością należy przy-pomnieć postawę dwóch nauczycieli, a jednocześnie pracowników "Społem" mgr inż. Zbigniewa Zamojskiego i mgr inż. Jerzego Kudlińskiego, którzy dokonywali wręcz magicznych sztuczek zdobywając odczynniki i szkło laboratoryjne do przeprowadzania ćwiczeń.

Lata 1951-1960

Po roku pracy rezygnuje ze swojej funkcji dyrektor Helena Malinowska. Technikum Chemiczne zmieniło się w Technikum Przemysłowo - Pedagogiczne. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Ignacy Nestorowicz, a zastępcą wytrawny pedagog oraz chemik przeniesiony z Liceum Pedagogicznego w Kielcach mgr Wacław Rogala. Pierwsza w Kielcach średnia szkoła techniczno - pedagogiczna nie wykształciła jednak ani jednego nauczyciela chemii, gdyż w niedługim czasie wróciła do poprzedniej specjalności: Technikum Chemicznego. Przez kolejne 22 lata 1951 - 1973 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Ignacy Nestorowicz, zmieniali się tylko jego zastępcy, byli to: wspomniany wyżej mgr Wacław Rogala, mgr Juliusz Zulauf, mgr Maria Kilarska, mgr Maria Zatorska, mgr Bolesław Iwański, mgr Zenon Woźniak, mgr Henryk Wróbel. Towarzyszyła mu również przez długie lata zasłużona, znająca dokładnie problemy szkoły sekretarka Maria Polit. Do lat 60-tych szkoła przeżywała okres stabilizacji. Kształciła w dwóch specjalnościach: "analiza chemiczna" oraz "technologia kwasu siarkowego oraz nawozów azotowych". Takie były potrzeby istniejącej w Kielcach Fabryki Kwasu Siarkowego, analitycy zaś znajdowali zatrudnienie w licznych laboratoriach, łącznie z placówkami służby zdrowia. Technikum Chemiczne było szkolą niewielką, o charakterze wręcz rodzinnym. W tym samym bowiem budynku mieszkają i pracują dyrektor, nauczyciele, uczą się i mieszkają uczniowie (jest tutaj bowiem internat). Kto w tym okresie tu był, niezależnie w jakim charakterze, nie zapomni tej rodzinnej atmosfery, kiedy w wielkiej świetlicy na parterze, czynnej w każde popołudnie kwitło życie kulturalne. Rozwijał się sport, mimo że szkoła nie posiadała boiska. W tych też latach wykończony zostaje budynek, powstają nowe pracownie, gabinety przedmiotowe, zalążki biblioteki szkolnej, która obecnie jest księgozbiorem liczącym 30000 woluminów. Należy tu przypomnieć postawę mgr Marii Walochy, która przyczyniła się do tego, że stała się ona biblioteką z prawdziwego zdarzenia. Duży wkład pracy w dorobek pracowni chemicznych miał długoletni kierownik laboratorium mgr Maksymilian Nowak. Od podstaw urządził pracownie chemiczne, które zajmują całe II piętro. Siady jego pracy przetrwały do dziś. W latach 1958-1960 uporządkowano i ogrodzono teren wokół szkoły, zbudowano boisko. Do prac włączyło się aktywnie grono pedagogiczne i młodzież. Posadzono drzewa, krzewy ozdobne, kwiaty. Czuwała nad tymi pracami niestrudzona i niezapomniana profesor Zofia Szczepańska. Efekty widać do dziś, a piękne, srebrne świerki przy wejściu do szkoły mogą być pomnikiem jej pamięci.

Lata 1961-1971

Burzliwy rozwój szkoły rozpoczyna się od 1961 r. Powstają nowe specjalności i nowe technika. W 1963 r. przybywa do nas założone w Technikum Budowlanym - Technikum Ceramiczne. Zorganizowana zostaje dla niego specjalna pracownia ceramiczna. W roku 1968 przekształciło się w pokrewną specjalizację "technologia budowlanych materiałów wiążących", która istniała do 1999 r. W 1965 r. utworzony zostaje pierwszy w Kielcach kierunek o charakterze ochrony środowiska, a mianowicie "technologia wód i ścieków". Również 1965 r. w porozumieniu z Zakładami Urządzeń Chemicznych i Aparatury Przemysłowej "Chemar" otwarta zostaje specjalność " budowa aparatury chemicznej". W roku 1968 powstaje następna specjalność technologiczna "technologia tworzyw sztucznych". Rynek pracy zostaje jednak szybko nasycony i specjalności te zanikają. Szczytowy okres rozwoju to lata 1967-1969. Przyjęto wówczas młodzież do ośmiu klas pierwszych w sześciu specjalnościach. W tym okresie swojego apogeum szkoła przeżywa wspaniałą uroczystość: w 1967 r. Ministerstwo Oświaty nadało szkole imię Marii Skłodowskiej-Curie. Komitet rodzicielski ufundował sztandar, który był jest najważniejszym elementem szkolnego ceremoniału.

Lata 1972-1980

Rok 1972 przynosi nowe zmiany: przybywa do nas Technikum Drogowe o specjalności "budowa dróg i mostów kołowych". Z powodu istnienia w tym samym budynku 4-ech Techników nastąpiła zmiana nazwy szkoły na obowiązującą do dziś: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. W roku 1973 dyrektor szkoły Ignacy Nestorowicz kończy swoją pracę zawodową, a jego następcą na lata 1973 - 1990 zostaje mgr Mieczysław Krzosa, który przyszedł do nas z Kuratorium Oświaty i Wychowania. W pracy dyrektora współuczestniczą jego zastępcy: mgr Zenon Woźniak (również absolwent technikum) oraz mgr Tadeusz Mertyna. Czuwają oni nad pracą dydaktyczną i wychowawczą szkoły. W 1975 roku na wniosek Zakładów Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie Koźlu, które były zakładem opiekuńczym, Ministerstwo Oświaty poleca otworzyć Policealne Studium Zawodowe o specjalności "technologia procesów chemicznych", która trwała do roku 1993.Rok później powstał drugi kierunek policealny "geodezja", który wygasł w roku 1991, po zaspo-kojeniu potrzeb województwa. Technikum Chemiczne należało do szkół renomowanych i reprezentacyjnych, wskazuje na to szereg niezapowiedzianych wizyt gości zagranicznych, np. wycieczka nauczycieli z Kuby, wizyta przedstawicieli oświaty z Japonii.

Lata 1980 -1990

Lata 80-te, ich burzliwe wydarzenia polityczne nie ominęły również Technikum Chemicznego. W roku 1980, jako jedno z pierwszych w Kielcach powstaje koło "Solidarność". Poparcie dla przemian oraz reform jest powszechne zarówno wśród nauczycieli jak i młodzieży. Gorąca atmosfera, liczne dyskusje, życzliwość grona nie rodzą poważniejszych konfliktów i działalność szkoły toczy się dalej. Daje się jednak odczuć pewien regres; mniejsza liczba kandydatów do klas pierwszych, istnieją tylko dwie specjalności " technologia procesów chemicznych nieorganicznych" i " technologia budowlanych materiałów wiążących". Rok 1982 to duży przełom w historii szkoły. Do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 włączone zostaje Technikum Geologiczne. Z punktu widzenia historii jest to powrót Technikum Geologicznego do starych murów, w których w 1952 roku rozpoczęło swoje istnienie wspólnie z Technikum Chemicznym, początkowo również pod wspólną dyrekcją i pracowało przez 10 lat w tym budynku. Koniec lat 80-tych przynosi duże zmiany kadrowe. Na emeryturę odchodzi długoletni zasłużony kierownik laboratorium mgr Maksymilian Nowak. Funkcję tę obejmuje mgr Antoni Malinowski, towarzyszy mu jako zastępca mgr Alfreda Palcar, która również wkrótce odchodzi na emeryturę. Mgr Antoni. Malinowski kieruje laboratorium do 1992r. po czym jego miejsce obejmuje mgr inż. Ewa Oniszczuk wspólnie z mgr Haliną Billewicz.

Lata 1990-2000

W roku 1990 odchodzi na emeryturę dyrektor szkoły mgr Mieczysław Krzosa. Na drodze demokratycznych wyborów nowym dyrektorem szkoły został mgr Włodzimierz Talik - krótko pracujący chemik, również absolwent Technikum Chemicznego. Krótka także była jego kariera, gdyż jeszcze tego roku rezygnuje z funkcji dyrektora oraz z pracy w tej szkole z przyczyn osobistych. Znowu nowe wybory i nowy dyrektor, tym razem były zastępca mgr Tadeusz Mertyna, który od 1992 r. pełni tę funkcję już drugą kadencję. W jego pracy pomagają mu zastępcy mgr Halina Billewicz, mgr Jolanta Stępień i mgr Jolanta Szajn. Sprawy Technikum Chemicznego prowadzi zastępca dyrektora mgr Halina Billewicz – z dużym zaangażowaniem zabiegająca o jej rozwój i promocję. Jest inicjatorką i współorganizatorką wdrażania pięciu nowych kierunków kształcenia. Przez pół wieku trwa rotacja grona pedagogicznego, jedni odchodzą, przychodzą inni. Obecnie pracuje 90 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, wśród nich jest wielu absolwentów tej szkoły. Struktura szkoły ciągle się zmienia. Powstają nowe specjalności. Głównym kierunkiem jest" analiza chemiczna" - która zmieniła swój program, rozszerzając go o przedmiot biologia, co spowodowało, że cieszy się ona większym zainteresowaniem, a od 1999r. zmienia nieco swój profil i jest to obecnie "technik analityk". Od 1996r. powstaje kierunek "analiza środków spożywczych". Od 1998r. utworzono Technikum Ochrony Środowiska o specjalności "uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków" oraz kierunek wcześniejszy "gospodarka odpadami". Mimo trudności finansowych, dzięki staraniom i zaradności dyrektora Tadeusza Mertyny w latach 90 - tych szkoła została wyremontowana, odnowiono sale lekcyjne, wymieniono w wielu pomieszczeniach i na korytarzach parkiety, doprowadzono do wysokiego standardu łazienki i sanitariaty, przeprowadzono kapitalny remont centralnego ogrzewania. Utworzono nowe gabinety przedmiotowe: języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, pracownię biologiczną, salę katechetyczną, dwie pracownie komputerowe (18 komputerów), a przez Internet, gdzie mamy swoją stronę pod adresem www.chemik.kielce.com.pl, łączymy się z całym światem. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną sale gimnastyczną, z czynnymi obok natryskami, siłownię z dużym asortymentem sprzętu, a telewizory i magnetowidy są prawie w każdej klasie. Inny wygląd mają również szatnie uczniowskie, magazyny oraz kuchnia z przylegającą do niej stołówką. Lata 90-te przejdą do historii jako lata dużych przemian, zarówno w kierunkach kształcenia, zmianach profili i programów, a także w dziedzinie gospodarczej szkoły.

W okresie 50-ciu lat wszystkie wymienione kierunki dały regionowi i krajowi ponad 4000 absolwentów z dyplomami dojrzałości i świadectwami ukończenia szkoły, z których wielu podjęło dalsze kształcenie na różnych wyższych uczelniach, uzyskując kwalifikacje magisterskie, inżynierskie, a także wysokie stopnie naukowe - są chlubą naszej szkoły. Nie brakuje wśród absolwentów TCH nawet księży i zakonników, polonistów i lekarzy. Wielu z nich pracuje również w swoim wyuczonym zawodzie technika w zakładach kielecczyzny i w całej Polsce.

Lata 2000-2006

Wdrażana reforma oświaty poważnie wpłynęła na losy Technikum Chemicznego. Na początku 2002 r. Rada Miejska w Kielcach utworzyła w naszym mieście nową sieć szkół. Nie znalazły się w niej Technikum Chemiczne, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Geologiczne. W roku 2002/2003 zaprzestano naboru do w/w. szkół. W 2005 roku ostatni absolwenci Technikum Chemicznego. opuścili mury szkoły przy ul. Al. Legionów 4. W miejsce zlikwidowanych szkół powołano 3-letnie I Liceum Profilowane kształcące w dwóch profilach: chemiczne badanie środowiska i kształtowanie środowiska. Utworzone w wyniku reformy oświaty licea profilowane nie cieszyły się jednak dużą popularnością wśród uczniów, a słabe wyniki egzaminu maturalnego przesądziły o losie tego typu placówek. Władze oświatowe postanowiły ponownie zmienić sieć szkolnictwa zawodowego. Od 2006 r. rozpoczyna się historia nowej szkoły-Technikum nr 8-spadkobiercy dorobku Technikum Chemicznego Oblicze tej szkoły tworzy tradycja i przeszłość T.CH. oraz teraźniejszość. W 4-letnim technikum kształcimy w zawodach: technik analityk i technik ochrony środowiska- dostosowując kierunki kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy. Kierując się wytycznymi reformy szkolnictwa dokonano zmiany nazwy szkoły Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 przemianowano na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, a dawne Technikum Chemiczne, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum. Geologiczne to klasy funkcjonujące w obrębie nazwy Technikum Nr 8.

Absolwenci liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych kontynuują naukę uczęszczając do Szkoły Policealnej Nr 2. W celu zapewnienia młodzieży warunków do zdobycia kwalifikacji zawodowych zgodnych ze standardami egzaminacyjnymi i zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, na drodze konkursu projektów uzyskaliśmy dotację na zakup sprzętu dydaktycznego ze środków programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Zakupiony sprzęt analityczny współdziałający z siecią komputerów umożliwia odpowiednie przedstawienie i interpretacje wyników przeprowadzonych analiz, co umożliwia realizację wymagań dla zawodu technik analityk. W roku 2007 pierwsi słuchacze Szkoły Policealnej Nr 2 po dwuletnim cyklu kształcenia zdobędą zawód-technik analityk. Lata 2000-2006 przynoszą także inne istotne dla historii szkoły zmiany. W roku 2006 do grona emerytów dołączył dyrektor szkoły mgr Tadeusz Mertyna, rok wcześniej kończy swą pracę zawodową wicedyrektor mgr Halina Billewicz.

Lata 2006-2011

Wymieniono drzwi wejściowe, okna, zmodernizowano system ogrzewania szkoły. Funkcjonuje monitoring w Szkole jak i wokół Szkoły. Nowe oblicze zyskały również pomieszczenia dla nauczycieli, administracji szkoły. Zakupiono umeblowanie do sali komputerowej i do jej zaplecza a także do wielu innych pracowni. Zostały całkowicie wyremontowane pracownie chemiczne. Utworzono Punkt Informacji Młodzieżowej, który daje możliwość konsultacji z prawnikiem, doradcą zawodowym, przedstawicielami organizacji działających dla dobra młodzieży. Przygotowywana jest wspaniała sala konferencyjna, która wyposażona jest od listopada 2010  w tablicę interaktywną wraz rzutnikiem oraz laptopem (pozyskana z realizacji projektu unijnego).

Rok 2019

Od 1 września 2019 roku Technikum nr 8 w Kielcach nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie.

Posiadamy nową pełnowymiarową halę sportową oraz zestaw wielu zewnętrznych boisk wraz siłownią.